การให้บริการทางการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญต่อการเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเขตเมืองควบคู่กับการขยายโอกาสการบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางสาขา เว็บไซต์ รวมถึงโมบายแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางให้บริการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ สามารถนำเงินทุนไปใช้หมุนเวียนและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถนำไปใช้ในยามฉุกเฉิน ผ่านการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทิสโก้ การขยายสาขาของสมหวังไม่เพียงแต่จะสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้มีรายได้น้อยแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ และช่วยเสริมสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนอย่างทั่วถึง​

กลุ่มทิสโก้ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านธุรกิจสมหวังฯ ด้วยการกำหนดนโยบายให้มีการจัดหา จ้างงานหรือใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้มากที่สุดสูงถึงร้อยละ 95 พนักงานที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานภายใต้บริษัท ไฮเวย์ จำกัด จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทยังว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตสื่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ จากคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง โดยคัดเลือกจากข้อกำหนดเบื้องต้น เช่น เลือกผู้รับจ้างที่จดทะเบียนธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินธุรกิจคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงใช้ทรัพยากรของชุมชนนั้น ๆ ในการทำธุรกิจอีกด้วย ก่อให้เกิดการเพิ่มอัตราการจ้างงานในชุมชน และกระจายรายได้แก่ผู้คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

โดยในปี 2565 กลุ่มทิสโก้ได้ริเริ่มโครงการ “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส” กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน หนึ่งในรูปแบบการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้สอดรับกับการเติบโตของสมหวัง เงินสั่งได้ จึงวางเป้าหมายในการสรรหาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และหนึ่งในเป้าหมายของการจัดค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ก็คือการคัดสรรพนักงานเพื่อมารองรับการเติบโตดังกล่าว เพราะหากพนักงานผู้ให้บริการสินเชื่อมีทักษะทางการเงินที่ดี มีความพร้อมในการให้บริการ ไม่เพียงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกค้าและประชาชนในชุมชน ยังสนับสนุนการให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ โดยในรุ่นแรกนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี มีคนรุ่นใหม่วัยทำงานเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อจุดมุ่งหมายในการนำความรู้และทักษะทางการเงินมาประยุกต์ใช้กับตัวเอง ครอบครัว และคนใกล้ชิด รวมถึงขยายผลสู่การช่วยเหลือประชาชนในชุมชน และโอกาสร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้ ประจำสาขาใกล้บ้าน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน