การพัฒนาอย่างยั่งยืน

" ที่ทิสโก้ เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "

นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน​

กลุ่มทิสโก้ผลักดันและบูรณาการการพัฒนาความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กร ครอบคลุมหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการนำปัจจัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้าเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ กลุ่มทิสโก้ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความเป็นการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ทุกบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้ต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่ม ดังนี้​

  • ด้านสิ่งแวดล้อม: ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม​
  • ด้านสังคม: ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสู่สังคม โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงินและสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่จำเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ​
  • ด้านการกำกับดูแลกิจการ: เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับ สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในองค์กร รวมถึงการป้องกันไม่ให้องค์กรถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือเป็นแหล่งเงินทุนให้กับการก่อการร้าย และสนับสนุนการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฎิบัติงานอย่างเป็นธรรม และลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ทำให้กลุ่มทิสโก้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้รับผลตอบแทนและการเจริญเติบโตที่ดี​

กลุ่มทิสโก้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำปัจจัยสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 

วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน :

  • สร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  • เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของทิสโก้นั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
  • เพื่อให้เป้าหมายการดำเนินธุรกิจการเงินของทิสโก้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน