TISCO Smart Points
ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
smartpoint getpoint icon

ทุกๆ 20 บาท* รับ 1 แต้ม อัตโนมัติ

จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ อนุพันธ์ ผ่าน บล.ทิสโก้ ไม่ว่าจะซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด หรืออินเตอร์เน็ตทุกประเภท**

smartpoint reward icon

สะสมใช้แลกรับของถูกใจ

ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง iPhone, iPad, บัตรกำนัล ส่วนลดบัตรโดยสาร หรือใช้เป็นลงทุนกองทุนเปิดของทิสโก้ได้ คะแนนในส่วนที่เหลือสามารถสะสมได้ไม่มีวันหมดอายุ

smartpoint commission icon

สะสมใช้แลกเป็นส่วนลดค่าคอมมิชชั่น

คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน จะถูกแลกเป็นส่วนลดค่าคอมมิชชั่น 100 บาท ให้โดยอัตโนมัติ ทุก 3 ปีปฎิทิน โดยมีอายุการใช้งาน 3 เดือน

*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และกรณีเป็นเศษ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณ
**ยกเว้น นิติบุคคลบางประเภทที่บริษัทกำหนด เช่น ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.4/2560

กติกาและเงื่อนไข

 • ทุกๆ 20 บาท* ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ อนุพันธ์ ผ่าน บล.ทิสโก้ ไม่ว่าจะซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรืออินเตอร์เน็ตทุกประเภท
  จะได้รับ 1 คะแนน TISCO Smart Points โดยอัตโนมัติ (ยกเว้น นิติบุคคลบางประเภทที่บริษัทกำหนด เช่น ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.4/2560)
 • คะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดการซื้อขายสะสมถึงก่อนวันสุดท้ายของเดือน (เฉพาะวันทำการ)
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีที่เป็นชื่อบัญชีเดียวกันมากกว่า 1 บัญชี ลูกค้าสามารถสามารถนำ TISCO Smart Points มารวมเพื่อแลกรับของรางวัลได้
 • ตรวจสอบยอดคะแนนสะสมคงเหลือได้ด้วยตัวเองจากรายงาน Statement รายเดือน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชี หรือโทรสอบถาม 0 2633 6498 หรืออีเมลมาที่ [email protected]

*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และกรณีเป็นเศษ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณ

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแลกของรางวัลแล้วระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทฯ
 • ในกรณีที่ต้องการแลกเป็นส่วนลดค่าคอมมิชชั่น ให้กรอกแบบฟอร์มหน้ารายการ “แลก TISCO Smart Point เป็นส่วนลดค่าคอมมิชชั่น” ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทฯ
 • นำส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ที่ หน่วยงาน Client Acquisition Services บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2633 6499 หรือทางอีเมล์มาที่ [email protected]
 • กรณีบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มแลกรับของรางวัลภายในวันที่ 25 ของเดือน บริษัทฯ จะนำส่วนลดค่าคอมมิชชั่นไปชำระเป็นค่าคอมมิชชั่นให้บริษัทฯ ได้ในเดือนถัดไป โดยมีอายุไม่เกิน 3 เดือน กรณีบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มแลกรับของรางวัลหลังวันที่ 25 ของเดือน บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าทำรายการในเดือนถัดไป

ทั้งนี้การส่งแบบฟอร์มเพื่อแลกรับของรางวัลดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและบริษัทฯ ได้ยินยอมด้วยแล้ว

  • ลูกค้าที่เปิดบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ อนุพันธ์ กับบริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการสะสมคะแนน TISCO Smart Points โดยอัตโนมัติ (ยกเว้น นิติบุคคลบางประเภทที่บริษัทฯกำหนด เช่น ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.4/2560)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า/บริการ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ TISCO Smart Points และเกณฑ์มูลค่าคะแนนสะสม ในการแลกสินค้า/บริการ เป็นสินค้าอื่นเทียบเท่าและมีมูลค่าใกล้เคียงกันตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคะแนนสะสมให้ถูกต้องในกรณีที่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดเนื่องจากระบบ หรือกรณีใด ๆ โดยบริษัทฯ จะแจ้งยอดคะแนนสะสมที่ถูกต้องในเดือนถัดไป
  • คะแนนสะสม Smart Points ไม่สามารถโอนให้ลูกค้ารายอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • อายุคะแนนสะสม Smart Points จะมีอายุตลอดระยะเวลาที่คงสภาพการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ จำนวนคะแนนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  • คะแนนสะสม Smart Points จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณีที่

  (ก) ลูกค้าใช้สิทธินำคะแนนสะสม Smart Points แลกสินค้า/บริการ
  (ข) ลูกค้าสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพ
  (ค) ลูกค้ากระทำการฉ้อฉล ปลอมแปลงเพื่อให้ได้มา ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
  (ง) บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการสะสมคะแนนได้โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

  อนึ่ง การยกเลิกคะแนนสะสม TISCO Smart Points ตามข้อ (ค) บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกคืนคะแนนสะสม บัตรกํานัล สินค้า บริการ
  ประโยชน์ใดๆ อันได้มาจากการนี้ รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

  • คะแนนสะสม TISCO Smart Points ที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • คะแนน TISCO Smart Points ที่มีอายุครบ 3 ปีปฏิทิน บริษัทฯ จะทำการ Auto Redeem เป็นส่วนลดค่าคอมมิชชั่น ให้กับลูกค้าอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  • คะแนน TISCO Smart Points 1,000 คะแนน คิดเป็นส่วนลดค่าคอมมิชชั่น 100 บาท และสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าคอมมิชชั่นได้ ภายในเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ของปีถัดไปเท่านั้น ทั้งนี้เศษของคะแนนจะนำไปเก็บสะสมเป็น TISCO Smart Points ในรอบปีปฏิทินถัดไป
  • ลูกค้าที่มีคะแนน TISCO Smart Points ก่อนปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ จะนับรวมคะแนนทั้งหมดเป็นคะแนนของปี พ.ศ. 2560 นับเป็นปีที่ 1
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงใช้ส่วนลดค่าคอมมิชชั่น จะไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนน TISCO Smart Points อีก

  • การนำคะแนนสะสม TISCO Smart Points มาแลกรับของรางวัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการแลกของรางวัล และตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • สินค้าบางรายการอาจมีจำนวนคะแนนขั้นต่ำในการแลกของรางวัล
  • ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ หรือลูกค้าที่มีการติดค้าง ชำระค่าใช้จ่ายหรือผิดนัดชำระหนี้ในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอแลกรับของรางวัลนั้น ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
  • กรณีที่ลูกค้าต้องการปิดบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ อนุพันธ์ จะต้องใช้สิทธิแลกสินค้า/บริการ ก่อนการปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 30 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนของรางวัล หากของรางวัลนั้นได้จัดส่งตามสถานที่ที่ระบุไว้ และมีการลงลายมือชื่อรับของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าภายใน 45 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มการแลกคะแนนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 
   โดยบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ระบุไว้เท่านั้น
  • กรณีบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มแลกรับของรางวัลหลังวันที่ 25 ของเดือน บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าทำรายการในเดือนถัดไป
  • กรณีบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มแลกค่าคอมมิชชั่นภายในวันที่ 25 ของเดือน บริษัทฯ จะนำส่วนลดค่าคอมมิชชั่นไปชำระเป็นค่าคอมมิชชั่นให้บริษัทฯ ได้ในเดือนถัดไป โดยมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  • สำหรับสินค้าที่มีใบรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการรับประกันคุณภาพนั้น ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของของรางวัล สมาชิกต้องติดต่อผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรง
  • หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวกับรายการสะสมคะแนนของ บล.ทิสโก้ ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ทุกๆ 20 บาท* ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ อนุพันธ์ ผ่าน บล.ทิสโก้ ไม่ว่าจะซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรืออินเตอร์เน็ตทุกประเภท
  จะได้รับ 1 คะแนน TISCO Smart Points โดยอัตโนมัติ (ยกเว้น นิติบุคคลบางประเภทที่บริษัทกำหนด เช่น ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.4/2560)
 • คะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดการซื้อขายสะสมถึงก่อนวันสุดท้ายของเดือน (เฉพาะวันทำการ)
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีที่เป็นชื่อบัญชีเดียวกันมากกว่า 1 บัญชี ลูกค้าสามารถสามารถนำ TISCO Smart Points มารวมเพื่อแลกรับของรางวัลได้
 • ตรวจสอบยอดคะแนนสะสมคงเหลือได้ด้วยตัวเองจากรายงาน Statement รายเดือน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชี หรือโทรสอบถาม 0 2633 6498 หรืออีเมลมาที่ [email protected]

*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และกรณีเป็นเศษ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณ

รายการของรางวัลทั้งหมด

1661834219398 scaled
1642748731613
1546402017286
1574932405428
1538715519010
1538706712126
1669880005246
1568014664236
1706584148247

*เงื่อนไขการใช้บัตร PTT Privilege Card

 • บัตรใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมันได้ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่มีเครื่องรับบัตรเครดิต
 • บัตรมีมูลค่าตามที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่าได้แต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
  มูลค่าคงเหลือจะปรากฏในใบเสร็จรับเงิน (Sales Slip)
 • เงื่อนไขการใช้บัตรเป็นไปตามที่ ปตท.กำหนด
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PTT Contact Center 1365

 

1546402017286
1574932405428
1538715519010
1538706712126
1669880005246
1568014664236
1706584148247

*เงื่อนไขการใช้บัตร PTT Privilege Card

 • บัตรใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมันได้ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่มีเครื่องรับบัตรเครดิต
 • บัตรมีมูลค่าตามที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่าได้แต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
  มูลค่าคงเหลือจะปรากฏในใบเสร็จรับเงิน (Sales Slip)
 • เงื่อนไขการใช้บัตรเป็นไปตามที่ ปตท.กำหนด
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PTT Contact Center 1365

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TISCO Smart Points

หากมีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในรายละเอียด ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า