ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ : DRx (Fractional Depositary Receipt)
ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ : DRx (Fractional Depositary Receipt)

การเปิดบัญชี

 •  ลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อขาย DRx จะต้องมีบัญชีซื้อขายหุ้นก่อน จึงจะสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย DRx ได้ โดยบัญชีสำหรับการซื้อขาย DRx จะเป็นเสมือนบัญชีย่อยของบัญชีซื้อขายหุ้น และจะเป็นบัญชีประเภท Cash Balance (pre-paid)

รูปแบบผลิตภัณฑ์

 •  เป็น Fractional Depositary Receipt (Fractional DR) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “DRx” โดย x ย่อมาจาก Extra Small
 •  DRx เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันกับ DR (Depositary Receipt) แต่สามารถซื้อขายในลักษณะที่เป็น “Fractional Share” ได้
 •  DRx เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นทางเลือกลงทุนประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้น โดยผู้ออก Fractional DR ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้ที่ไปซื้อหุ้น หรือ ETF ต่างประเทศ แล้วนำมาเสนอขายให้กับผู้ลงทุนไทยในรูปสกุลเงินบาท ซึ่งผู้ถือ Fractional DR จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหมือนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างประเทศโดยตรง และการซื้อขายอยู่บนกระดานซื้อขายเฉพาะที่ไม่รวมกับกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วไป
 •  สินทรัพย์อ้างอิงได้แก่ หุ้นสามัญ, ETF, REITs, Infrastructure Fund, Infrastructure Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
 •  DRx ซื้อขายเป็นเงินบาท และราคาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาในต่างประเทศ ในลักษณะเดียวกับ DR ในปัจจุบัน
 •  DRx ต่างกับ DR ตรงที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อขายได้ทั้งจำนวนบาท และเป็นจำนวนหน่วยได้ อีกทั้งสามารถซื้อขายได้โดยไม่ต้องเต็มจำนวนหน่วย (ซื้อขายจำนวนหน่วยเป็นเศษทศนิยม Fractional Share)
 •  DRx กำหนดให้นักลงทุนต้องมีเงินและหลักทรัพย์เพียงพอในบัญชีก่อนส่งคาสั่งซื้อขาย
 •  DRx มีจำนวนทศนิยมของหน่วยสูงสุด (share) 4 ตำแหน่ง และจำนวนทศนิยมของราคาสูงสุด (price) 2 ตำแหน่ง ดังนั้น ต้นทุน (cost) สามารถมีจำนวนทศนิยมสูงสุดได้ถึง 6 ตำแหน่ง
 •  อัตราส่วน DRx ต่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ มี 2 ประเภท คือ

1. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงมีสัดส่วนตั้งแต่ 1 DRx ขึ้นไป เท่ากับ หลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ เช่น มีสัดส่วน
10 DRx เท่ากับ หุ้นต่างประเทศ 1 หุ้น
2. ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินมีสัดส่วนตั้งแต่ 1 DRx เท่ากับ หลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์

 • อายุ : เป็นตราสารที่ไม่มีวันหมดอายุ
 • หุ้น : DRx จะเป็น scripless 100%
 • สัญลักษณ์ DRx
1664177502775

ความเสี่ยงในการลงทุน

 •  ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว อาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้ ดังนั้นจึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัย หรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้
 •  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไป ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

ผลตอบแทน และเงินปันผล

 •  ส่งคำสั่งซื้อขาย DRx ได้ผ่านทาง Streaming Application บน iPhone, iPad และอุปกรณ์ Android เท่านั้น

ช่วงเวลาการซื้อขาย

 •  ช่วงเป็นไปตามเวลาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่
 • Asia Time Zones เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
 • US Time Zones    เวลา 20.00 น. – 04.00 น. (T+1)
 • หมายเหตุ:

                        1. Pre-open 15 นาทีก่อนตลาดเปิด (ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งที่ค้างอยู่ได้ในช่วง Pre-open)

                        2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงเครื่องหมาย Halt (H) ในหลักทรัพย์ เพื่อแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นอยู่นอกช่วงเวลาทำการ

 •  DRx จะหยุดการซื้อขายในกรณีที่ Underlying ในต่างประเทศหยุดการซื้อขาย
 •  กรณีที่วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุด ในวันทำการก่อนวันหยุดจะซื้อขายได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันถัดไป
 • เช่น วันที่ 3 พฤษภาคม เป็นวันทำการ และ วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันหยุด DRx จะเปิดซื้อขายจนถึง 04.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม

วันทำการซื้อขาย DRx

 •  เป็นไปตามปฏิทินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการ แต่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สินทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่ปิดทำการ ผู้ลงทุนจะยังส่งคำสั่งซื้อขายได้ แต่การเคลื่อนไหวของราคาจะขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ณ ช่วงเวลาขณะนั้น)

การซื้อขาย

 •  ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ตามเงินที่ฝากในบัญชีซื้อขาย DRx แต่ไม่เกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ
 •  ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ได้ จะต้องมีหลักทรัพย์อยู่ในบัญชีก่อนส่งคำสั่งขาย
 •  ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งแบบ Market Order และ Limit Order โดยใช้การจับคู่คำสั่งซื้อขายแบบ Automatic Order Matching (AOM) เท่านั้น
 •  การซื้อขาย DRx มีจำนวนทศนิยมของหน่วยสูงสุด (share) 4 ตำแหน่ง และจำนวนทศนิยมของราคาสูงสุด (price) 2 ตำแหน่ง ดังนั้น ต้นทุน (cost) สามารถมีจำนวนทศนิยมสูงสุด 6 ตำแหน่ง
 •  การคำนวณต้นทุนหรือกำไรขาดทุน จะคำนวณแบบ First-in First-out (FIFO)
 •  จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขาย

ไม่กำหนดหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

 •  Tick Size

ช่วงราคาในการส่งคำสั่งซื้อขายเท่ากับ 0.01 บาท

 •  Ceiling-Floor

มีการควบคุมราคาผ่าน Dynamic Price Band
Dynamic Price Band คือ การควบคุมการขึ้นลงของราคา DRx โดยกำหนดกรอบราคา ±10% ของราคาเฉลี่ยในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลา
ก่อนหน้า
ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วง 5 นาที ที่ผ่านมา คือ 100 บาท
                            กรอบการขึ้นลงของราคาหลักทรัพย์ คือ ±10%
ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้ คือ 110 บาท
ราคาต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้ คือ 90 บาท

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

 •  0.16% ของมูลค่าการซื้อขาย ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

การชำระราคา

 • การชำระราคาการซื้อขาย DRx เป็นแบบ Real Time

          รายการซื้อ จะหักเงิน และเพิ่มยอดหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขาย DRx ทันทีเมื่อรายการจับคู่สำเร็จ
          รายการขาย จะลดยอดหลักทรัพย์ และเพิ่มยอดเงินในบัญชีซื้อขาย DRx ทันทีเมื่อรายการจับคู่สำเร็จ

การฝากเงิน

 •  ลูกค้าสามารถฝากเงินผ่านช่องทาง QR Payment บน Streaming Application มูลค่ารายการละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อวันและต่อธนาคาร โดยอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Mobile Banking ของผู้โอนเงิน ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากธนาคารผู้ให้บริการ Mobile Banking ทั้งนี้การฝากเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่บริษัทอนุมัติ โดยระบบจะทำการสร้าง QR Code เพื่อให้ลูกค้านำไป Scan ฝากเงินได้ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารที่รองรับ และยอดเงินฝากจะ update แบบ real time ทันทีที่ลูกค้าดำเนินการฝาก QR Payment สำเร็จ
 •  QR Code จะหมดอายุภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ QR Code ถูกสร้างขึ้นมา และ 1 QR Code สามารถทำรายการฝากได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 •  ชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขาย DRx และชื่อบัญชีต้นทางที่ฝากผ่าน QR Payment จะต้องตรงกัน หากไม่ตรงกัน เจ้าของบัญชีต้นทางที่ฝากผ่าน QR Payment ต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินคืนพร้อมแสดงหลักฐานการโอนเงิน เพื่อให้บริษัทดำเนินการคืนเงิน ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินให้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
 •  ช่วงเวลาฝากเงิน

เวลา Open 1  ช่วงเวลา 20.00 น. – 04.00 น. (T+1)
เวลา Open 2 ช่วงเวลา 07.00 น. – 17.00 น.

 •  เงินที่ฝากอยู่ในบัญชีซื้อขาย DRx จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

การถอนเงิน

 •  ลูกค้าสามารถฝากเงินผ่านช่องทาง QR Payment บน Streaming Application มูลค่ารายการละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อวันและต่อธนาคาร โดยอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Mobile Banking ของผู้โอนเงิน ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากธนาคารผู้ให้บริการ Mobile Banking ทั้งนี้การฝากเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่บริษัทอนุมัติ โดยระบบจะทำการสร้าง QR Code เพื่อให้ลูกค้านำไป Scan ฝากเงินได้ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารที่รองรับ และยอดเงินฝากจะ update แบบ real time ทันทีที่ลูกค้าดำเนินการฝาก QR Payment สำเร็จ
 •  QR Code จะหมดอายุภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ QR Code ถูกสร้างขึ้นมา และ 1 QR Code สามารถทำรายการฝากได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 •  ชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขาย DRx และชื่อบัญชีต้นทางที่ฝากผ่าน QR Payment จะต้องตรงกัน หากไม่ตรงกัน เจ้าของบัญชีต้นทางที่ฝากผ่าน QR Payment ต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินคืนพร้อมแสดงหลักฐานการโอนเงิน เพื่อให้บริษัทดำเนินการคืนเงิน ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินให้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
 •  ช่วงเวลาฝากเงิน

เวลา Open 1  ช่วงเวลา 20.00 น. – 04.00 น. (T+1)
เวลา Open 2 ช่วงเวลา 07.00 น. – 17.00 น.

 •  เงินที่ฝากอยู่ในบัญชีซื้อขาย DRx จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

การถอนเงิน

 •  ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งถอนเงินผ่าน Streaming Application
 •  ลูกค้าสามารถถอนเงินได้ตามจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขาย DRx (Available Cash) ไม่เกินครั้งละ 2,000,000 บาท
 •  ช่วงเวลาถอนเงิน

                        เวลา Open 1 ช่วงเวลา 20.00 น. (วันที่ T-1) – 04.00 น. (วันที่ T)

                        เวลา Open 2 ช่วงเวลา 07.00 น. – 17.00 น. (วันที่ T)  

                        ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป (วันที่ T+1) ภายในเวลา 11.00 น.

 •  บริษัทจะนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท

 •  เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน
 •  email: [email protected]
 •  เวลาทำการ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.
 •  ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ DRx ได้ทาง SET website (https://www.set.or.th/th/market/product/drx/introduction)  
1664177685800
ที่มา : www.set.or.th
Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า