บริการหลักทรัพย์
ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5

บริการซื้อขายหลักทรัพย์

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มีประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. บัญชีเงินสด (Cash Balance)

ลูกค้าฝากเงินเข้ามาที่ บล.ทิสโก้ ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อขายได้ตามเงินที่ฝาก โดยเงินที่อยู่ในบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนดปีละ 2 ครั้ง คือทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม

วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น

 • ชำระค่าซื้อ : หักจากเงินที่อยู่ในบัญชีหุ้น
 • รับค่าขาย : เงินอยู่ในบัญชีหุ้น สามารถใช้เป็นวงเงินการซื้อหุ้นต่อไปได้ทันที

2. บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)

ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามวงเงินที่ได้รับการการอนุมัติ โดยลูกค้าต้องวางหลักประกัน 20% ของวงเงินก่อนการซื้อขาย และชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังการซื้อขายผ่านบริการหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น

 • ชำระค่าซื้อ : หักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากซื้อหุ้น (T+2)
 • รับค่าขาย : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากขายหุ้น (T+2)

ทั้งนี้บัญชีที่ลูกค้าเปิดสามารถเลือกเปิดบัญชีแบบส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
 2. ซื้อขายด้วยตนเองผ่าน Internet  โดยการเข้าระบบซื้อขายของบริษัทที่ www.tiscoetrade.com ทำให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย และตรวจสอบรายการได้ตลอดเวลา

คลิกดูรายละเอียดการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

รายละเอียดการเปิดบัญชี

ลูกค้าสามารถทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางคือ

 1. ลูกค้าสามารถทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางคือ
  1. เปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ InvestiFi+
  2. ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท  เพื่อแจ้งให้บริษัทติดต่อเพื่อรับเอกสารเปิดบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ :0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
e-mail : [email protected]

สถานที่ตั้งบริษัท/สาขา
สถานที่ตั้งสาขาธนาคารทิสโก้

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 1.  เปิดบัญชีออนไลน์ InvestiFi+ ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน  Download คู่มือการเปิดบัญชีผ่าน InvestiFi+
 2. เปิดบัญชีด้วยวิธีการยื่นเอกสาร

2.1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วไปที่เว็บ www.tiscoetrade.com แล้วคลิกที่ปุ่ม “Register Internet User” บนหน้าโฮมเพจ

2.2. กรอกข้อมูลใน “ใบลงทะเบียน” แล้วคลิก “ส่งข้อมูล” เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ฮอทไลน์หมายเลข 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5 ในเวลาทำการ หรือที่อีเมล์ [email protected]

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น4 (ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2633 6555 โทรสาร: 0 2633 6660

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มี 2 ประเภท

 1. บัญชีเงินสด (Cash Balance)
 2. บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)

สำหรับเอกสารประกอบการเปิดบัญชีนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีซึ่งมี 2 ประเภท คือ

1.บัญชีเงินสด (Cash Balance)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีเงินสด ลูกค้าจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อครั้ง และจะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ลูกค้ามีอยู่

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักลงทุนสัญชาติไทย

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

2.บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อขออนุมัติวงเงินซื้อขาย โดยการชำระค่าซื้อขายจะทำผ่านบริการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารยูโอบี และธนาคารธนชาต ในวันทำการที่ 2 หลังจากที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักลงทุนสัญชาติไทย

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเฉพาะหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มีประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. บัญชีเงินสด (Cash Balance)

ลูกค้าฝากเงินเข้ามาที่ บล.ทิสโก้ ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อขายได้ตามเงินที่ฝาก โดยเงินที่อยู่ในบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนดปีละ 2 ครั้ง คือทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม

วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น

 • ชำระค่าซื้อ : หักจากเงินที่อยู่ในบัญชีหุ้น
 • รับค่าขาย : เงินอยู่ในบัญชีหุ้น สามารถใช้เป็นวงเงินการซื้อหุ้นต่อไปได้ทันที

2. บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)

ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามวงเงินที่ได้รับการการอนุมัติ โดยลูกค้าต้องวางหลักประกัน 20% ของวงเงินก่อนการซื้อขาย และชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังการซื้อขายผ่านบริการหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น

 • ชำระค่าซื้อ : หักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากซื้อหุ้น (T+2)
 • รับค่าขาย : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากขายหุ้น (T+2)

ทั้งนี้บัญชีที่ลูกค้าเปิดสามารถเลือกเปิดบัญชีแบบส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
 2. ซื้อขายด้วยตนเองผ่าน Internet  โดยการเข้าระบบซื้อขายของบริษัทที่ www.tiscoetrade.com ทำให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย และตรวจสอบรายการได้ตลอดเวลา

คลิกดูรายละเอียดการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

รายละเอียดการเปิดบัญชี

ลูกค้าสามารถทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางคือ

 1. ลูกค้าสามารถทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางคือ
  1. เปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ InvestiFi+
  2. ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท  เพื่อแจ้งให้บริษัทติดต่อเพื่อรับเอกสารเปิดบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ :0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
e-mail : [email protected]

สถานที่ตั้งบริษัท/สาขา
สถานที่ตั้งสาขาธนาคารทิสโก้

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 1.  เปิดบัญชีออนไลน์ InvestiFi+ ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน  Download คู่มือการเปิดบัญชีผ่าน InvestiFi+
 2. เปิดบัญชีด้วยวิธีการยื่นเอกสาร

2.1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วไปที่เว็บ www.tiscoetrade.com แล้วคลิกที่ปุ่ม “Register Internet User” บนหน้าโฮมเพจ

2.2. กรอกข้อมูลใน “ใบลงทะเบียน” แล้วคลิก “ส่งข้อมูล” เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ฮอทไลน์หมายเลข 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5 ในเวลาทำการ หรือที่อีเมล์ [email protected]

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น4 (ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2633 6555 โทรสาร: 0 2633 6660

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มี 2 ประเภท

 1. บัญชีเงินสด (Cash Balance)
 2. บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)

สำหรับเอกสารประกอบการเปิดบัญชีนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีซึ่งมี 2 ประเภท คือ

1.บัญชีเงินสด (Cash Balance)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีเงินสด ลูกค้าจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อครั้ง และจะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ลูกค้ามีอยู่

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักลงทุนสัญชาติไทย

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

2.บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อขออนุมัติวงเงินซื้อขาย โดยการชำระค่าซื้อขายจะทำผ่านบริการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารยูโอบี และธนาคารธนชาต ในวันทำการที่ 2 หลังจากที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักลงทุนสัญชาติไทย

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเฉพาะหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

การฝากเงิน

ลูกค้าสามารถทำรายการฝากเงินเพื่อเพื่อเป็นวงเงิน หรือ หลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้โดยการส่งคำสั่งแจ้งให้บริษัทหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งผ่านช่องทาง ดังนี้

 1. ลูกค้าประเภทส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน
  ส่งคำสั่งผ่านแบบฟอร์ม “แบบแจ้งหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)” กรอกข้อมูลพร้อมลงนามให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท
  จัดส่งมาที่ e-mail : [email protected] หรือ Fax มาที่ 0 2633 6690
 2. ลูกค้าประเภทส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่าน Internet
  ส่งคำสั่งผ่าน www.tiscoetrade.com โดยเลือกเมนู eService เลือก ฝากเงิน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการแจ้งฝากเงินผ่านระบบได้

คลิกดูรายละเอียดเงื่อนไขการฝากเงิน

คลิกดูวิธีการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

คลิกดูวิธีแจ้งฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (เฉพาะลูกค้าที่รอผลอนุมัติ ATS เท่านั้น)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อลูกค้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานบริการลูกค้า 0 2633 6441-5

การถอนเงิน

    ลูกค้าสามารถทำรายการถอนเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยสามารถระบุให้บริษัทนำเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือ นำเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีอื่นที่เปิดกับบริษัท หรือ ถอนเพื่อนำมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้

 1. ลูกค้าประเภทส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน
  ส่งคำสั่งผ่านแบบฟอร์ม “แบบคำขอถอนเงิน” กรอกข้อมูลพร้อมลงนามให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท จัดส่งคำสั่งมาที่บริษัทเพื่อดำเนินการ โดยลูกค้าจะได้รับเงินที่ขอถอนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 2. ลูกค้าประเภทส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่าน Internet
  ส่งคำสั่งผ่าน www.tiscoetrade.com โดยเลือกเมนู eService เลือก ถอนเงิน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการแจ้งถอนผ่านระบบได้

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเงื่อนไขการถอนเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานบริการลูกค้า 0 2633 6441-5

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการส่งคำสั่งฝากเงิน

1. จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงินคือ 10,000 บาท
2. ลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล ต้องฝากเงินผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางรับเงิน
ธนาคาร
หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) แบบ Real-time
BBL, KBANK,KTB, SCB, TISCO,
หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) แบบ รอบตัดเงิน
BAY, TTB, UOB

3. กรณีลูกค้าแจ้งฝากเงินโดยขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (“ATS”) แบบ Real-time สำหรับธนาคารBBL, KBANK, KTB, SCB, TISCO ระบบจะทำการตัดเงินจากบัญชีธนาคารและปรับยอดเงินฝากในระบบซื้อขายให้ลูกค้าทันทีที่ทำรายการสำเร็จ และบริษัทจะบันทึกรายการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายของลูกค้าตามเงื่อนไขดังนี้

        3.1 ทำรายการในช่วงเวลา 07.00 ถึง 16.30 ของวันทำการ บริษัทบันทึกรายการภายในวันที่ทำรายการ

        3.2 กรณีไม่ได้ทำรายการตามข้อ 3.1 บริษัทจะบันทึกรายการในวันทำการถัดไป

4. กรณีลูกค้าแจ้งฝากเงินโดยขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (“ATS”) แบบรอบตัดเงิน บริษัทจะดำเนินการ ดังนี้

กำหนดรอบตัดเงินผ่านระบบ ATS
BAY, TTB, UOB,KTB
เวลาแจ้งฝากเงิน
รับผลธนาคาร และบันทึกรายการ *
แจ้งก่อนเวลา 09.00 น.
09.30 น.
09.00 น. – 09.30 น.
10.00 น.
09.31 น. – 10.00 น.
10.30 น.
10.01 น. – 10.30 น.
11.00 น.
10.31 น. – 11.00 น.
11.30 น.
11.01 น. – 11.30 น.
12.00 น.
11.31 น. – 12.00 น.
12.30 น.
เวลาพัก
12.01 น. – 13.30 น.
14.00 น.
13.31 น. – 14.00 น.
14.30 น.
14.01 น. – 14.30 น.
15.00 น.
14.31 น. – 15.00 น.
15.30 น.
15.01 น. – 15.30 น.
16.00 น.
15.31 น. – 16.00 น.
16.30 น .

หมายเหตุ * เวลารับผลธนาคารในตารางเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โดยระยะเวลาในการยืนยันผลการตัดเงินผ่านระบบ ATS ขึ้นอยู่กับการแจ้งผลจากธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

5. กรณีลูกค้าแจ้งฝากเงินตามช่องทางที่บริษัทกำหนดในวันและเวลาทำการ บริษัทจะบันทึกรายการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน ณ วันที่ลูกค้าแจ้ง หลังจากบริษัทได้ทำการตรวจสอบยอดเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

6. กรณีลูกค้าแจ้งฝากเงินตามช่องทาง การแจ้งฝากเงินโดยขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (“ATS”) แบบรอบตัดเงินในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ บริษัทจะบันทึกรายการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน ณ วันทำการแรกหลังจากบริษัทได้ทำการตรวจสอบยอดเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

7. กรณีที่บริษัทพบว่าไม่เป็นตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่ง

8. กรณีคำขอของลูกค้าถูกยกเลิก บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ E-Mail ของลูกค้าที่ระบุไว้ และลูกค้าต้องทำคำสั่งเข้ามาใหม่ให้สมบูรณ์อีกครั้ง

บล.ทิสโก้ ขอแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ดังนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 • อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท)
ค่าธรรมเนียม
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ/กำกับดูแล
การชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
รวม
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
0.25%
0.006%
0.001%
0.257%
เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
0.22%
0.006%
0.001%
0.227%
เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
0.18%
0.006%
0.001%
0.187%
เกิน 20 ล้านบาท
0.15%
0.006%
0.001%
0.157%
 • อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ประเภทบัญชี Credit Line
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท)
ค่าธรรมเนียม
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ/กำกับดูแล
การชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
รวม
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
0.20%
0.006%
0.001%
0.207%
เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
0.18%
0.006%
0.001%
0.187%
เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
0.15%
0.006%
0.001%
0.157%
เกิน 20 ล้านบาท
0.12%
0.006%
0.001%
0.127%
 • อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ประเภทบัญชี Cash Balance
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท)
ค่าธรรมเนียม
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ/กำกับดูแล
การชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
รวม
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
0.15%
0.006%
0.001%
0.157%
เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
0.13%
0.006%
0.001%
0.137%
เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
0.11%
0.006%
0.001%
0.117%
เกิน 20 ล้านบาท
0.10%
0.006%
0.001%
0.107%

บล.ทิสโก้ ขอแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (ค่าธรรมเนียมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ประเภทธุรกรรม โอนย้าย เปลี่ยนสถานะหุ้น
ค่าธรรมเนียม
โอนหุ้นไปบัญชีโบรกเกอร์อื่น
100 บาท ต่อ 1 ชื่อหลักทรัพย์ต่อรายการ
เบิกหุ้นเป็นใบหลักทรัพย์
200 บาท ต่อ 1 ชื่อหลักทรัพย์ ต่อ 1 ชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 10 ใบ
เปลี่ยนสถานะหุ้น (L,R to F, F,R to L)
50 บาท ต่อ 1 ชื่อหลักทรัพย์ต่อรายการ
เบิกใบพันธบัตรรัฐบาล
500 บาท ต่อ 1 ใบพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทธุรกรรมด้านเอกสาร และงานบริการอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียม
รับและจัดส่งใบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
150 บาท ต่อ 1 รายการ
เปลี่ยนเช็คเงินปันผล
100 บาท ต่อ เช็ค 1 ฉบับ
ขอหนังสือรับรองทรัพย์สิน
100 บาท ต่อ 1 ฉบับ
ประเภทธุรกรรม ขอสำเนาเอกสารย้อนหลัง
ค่าธรรมเนียม
ใบยืนยันรายการซื้อขายหลักทรัพย์
คิดจากวันที่เอกสาร เทียบกับวันที่ปัจจุบัน
(ย้อนหลังเกิน 30 วัน รายการละ 100 บาท)
Statement of Account
คิดจากวันที่เอกสาร เทียบกับวันที่ปัจจุบัน
(ย้อนหลังเกิน 3 เดือน รายการละ 200 บาท,
ย้อนหลังเกิน 12 เดือน รายการละ 300 บาท,
ย้อนหลังเกิน 24 เดือน รายการละ 500 บาท)
Cash Statement
Securities Movement
อัตราค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) กรณีลูกค้าไม่ชำระราคาค่าซื้อสุทธิในวันที่กำหนด บริษัทจะปรับบัญชีลูกค้าห้ามซื้อหลักทรัพย์จนกว่าลูกค้าจะชำระราคาพร้อมค่าปรับเรียบร้อยแล้ว และจะเรียกเก็บค่าปรับ ดังนี้
 1. ค่าปรับการชำระราคาล่าช้าในอัตรา 15% ต่อปีของมูลค่าที่ผิดนัด
 2. ค่าปรับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 1,000 บาท/วัน/รายการ
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อลูกค้า สำหรับเงินที่ฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ลูกค้ามีอยู่ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกำหนด (จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน)

วิธีการสมัครใช้บริการ ATS Online (ตู้ ATM , Mobile Application และ Website)

บริการที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นลงทุนกับ บล.ทิสโก้

สร้างพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง พร้อมรับบริการที่ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินของคุณ
Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า