กองทุนรวม
ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5

บริการซื้อขายกองทุนรวม

TISCO Fund DAY By TISCO Guru

ในการให้บริการธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) จะให้บริการเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำหลายบริษัท (Open Architecture) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกองทุนคุณภาพแก่ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อและให้บริการสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและนิติบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายกองทุนที่คัดเลือกโดยกลุ่มทิสโก้

สิทธิประโยชน์

 • เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมเพียงครั้งเดียว สามารถลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนกองทุนรวมได้ในหลากหลายบลจ.ชั้นนำ
 • สามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทุกบลจ. ของคุณได้ในที่เดียว
 • บทวิเคราะห์กองทุนFundwiz ที่มีคุณภาพ เนื้อหาครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์ อัพเดทข่าวสารเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งคำแนะนำ กลยุทธ์เพื่อการลงทุน
 • การแจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารการลงทุน พร้อมกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์
 • บริการลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ Dollar Cost Average (DCA) เพิ่มสะดวกสบายด้วยส่งคำสั่งล่วงหน้า 1 ปี โดยลูกค้าสามารถทำรายการได้เองผ่านโปรแกรม Streaming Fund+ และสามารถใช้ Login เดียวกันกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนรวมขึ้นอยู่กับหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม

ลักษณะการให้บริการ

1.ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม

 • ซื้อขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนรวม ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยส่งคำสั่งผ่าน Application Streaming  Fund+ โดยใช้ Username และPassword เดียวกันกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

2.Application Streaming Fund+ การส่งคำสั่งซื้อขายและสับเปลี่ยนกองทุนรวม

 • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด Application ได้ทั้งระบบ  IOS และ Android

3.คู่มือ Streaming Fund+

4.คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รับรองผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น E-CRS

 • ดาวน์โหลดคู่มือ การกรอกแบบฟอร์ม รับรองผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นE-CRS  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

แนะนำโปรแกรม Streaming Fund+

Streaming Fund+ คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อขายสับเปลี่ยนกองทนุรวม ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดย Streaming Fund+  สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยท่านสามารถเข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกด้วย Login เดียวกันกับ TISCOeTrade ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์

สามารถใช้งาน Streaming Fund+ ได้ผ่าน iPhone, iPad และ Android โดย download แอปพลิเคชัน Streaming Fund+ ที่ App Store (สำหรับ iOS) และ Play Store (สำหรับ Android) ซึ่งมีรายละเอียดของ Device ที่รองรับดังนี้

 • iPhone หรือ iPad ที่มี iOS version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป
 • มือถือ หรือ Tablet Android ที่มี Android version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป

สามารถทำรายการซื้อขายกองทุนล่วงหน้า โดยเลือกEffective Date(วันที่รายการมีผล) เป็นวันล่วงหน้าภายใน 1 ปีนับจากวันปัจจุบัน

เวลาทำการซื้อขายกองทุน

 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด กำหนดเวลาปิดทำการซื้อขายกองทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) 30 นาที ลูกค้าสามารถตรวจสอบเวลาปิดทำการซื้อขายได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือ ผ่านช่องทาง Application

ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ Application ได้

 • เวลา 06.00 – 07.00 น. และเวลา 00.00 – 01.00 น.

การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุน

 • รายการคำสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่สมบูรณ์ หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้
 • การยกเลิกรายการสามารถทำได้เมื่อรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนของท่านอยู่ในสถานะ Processing
 • รายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนหลังเวลาปิดทำการซื้อขายกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ลูกค้าจะต้องระบุเป็นวันทำการถัดไป
 • กรณีระบบหรือ Application มีปัญหา ลูกค้าสามารถทำรายการได้ โดยต้องกรอก “แบบฟอร์มคำสั่งรายการ” ยื่นที่บริษัทเท่านั้น

การแจ้งผลการซื้อขายกองทุน

 • สามารถตรวจสอบรายการซื้อขายกองทุนที่สมบูรณ์แล้วได้ในวันทำการถัดจากวันซื้อขายกองทุน โดยเรียกดูข้อมูลได้ที่ Application เมนู สถานะคำสั่ง
 • บริษัทจัดการจะจัดส่งหลักฐานการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดให้แก่ลูกค้าโดยตรง

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน

 • ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม

การชำระราคาการซื้อกองทุน

 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าอัตโนมัติ (ATS) โดยลูกค้าสามารถใช้บริการของธนาคารดังต่อไปนี้ BBL, KBANK , SCB, TISCO และ KTB

การรับเงินค่าขายกองทุนและเงินปันผล

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าอัตโนมัติ (ATS)

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

 • ติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ลักษณะการให้บริการ

1.ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม

 • ซื้อขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนรวม ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยส่งคำสั่งผ่าน Application Streaming  Fund+ โดยใช้ Username และPassword เดียวกันกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

2.Application Streaming Fund+ การส่งคำสั่งซื้อขายและสับเปลี่ยนกองทุนรวม

 • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด Application ได้ทั้งระบบ  IOS และ Android

3.คู่มือ Streaming Fund+

4.คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รับรองผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น E-CRS

 • ดาวน์โหลดคู่มือ การกรอกแบบฟอร์ม รับรองผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นE-CRS  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

แนะนำโปรแกรม Streaming Fund+

Streaming Fund+ คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อขายสับเปลี่ยนกองทนุรวม ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดย Streaming Fund+  สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยท่านสามารถเข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกด้วย Login เดียวกันกับ TISCOeTrade ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์

สามารถใช้งาน Streaming Fund+ ได้ผ่าน iPhone, iPad และ Android โดย download แอปพลิเคชัน Streaming Fund+ ที่ App Store (สำหรับ iOS) และ Play Store (สำหรับ Android) ซึ่งมีรายละเอียดของ Device ที่รองรับดังนี้

 • iPhone หรือ iPad ที่มี iOS version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป
 • มือถือ หรือ Tablet Android ที่มี Android version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป

สามารถทำรายการซื้อขายกองทุนล่วงหน้า โดยเลือกEffective Date(วันที่รายการมีผล) เป็นวันล่วงหน้าภายใน 1 ปีนับจากวันปัจจุบัน

เวลาทำการซื้อขายกองทุน

 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด กำหนดเวลาปิดทำการซื้อขายกองทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) 30 นาที ลูกค้าสามารถตรวจสอบเวลาปิดทำการซื้อขายได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือ ผ่านช่องทาง Application

ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ Application ได้

 • เวลา 06.00 – 07.00 น. และเวลา 00.00 – 01.00 น.

การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุน

 • รายการคำสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่สมบูรณ์ หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้
 • การยกเลิกรายการสามารถทำได้เมื่อรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนของท่านอยู่ในสถานะ Processing
 • รายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนหลังเวลาปิดทำการซื้อขายกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ลูกค้าจะต้องระบุเป็นวันทำการถัดไป
 • กรณีระบบหรือ Application มีปัญหา ลูกค้าสามารถทำรายการได้ โดยต้องกรอก “แบบฟอร์มคำสั่งรายการ” ยื่นที่บริษัทเท่านั้น

การแจ้งผลการซื้อขายกองทุน

 • สามารถตรวจสอบรายการซื้อขายกองทุนที่สมบูรณ์แล้วได้ในวันทำการถัดจากวันซื้อขายกองทุน โดยเรียกดูข้อมูลได้ที่ Application เมนู สถานะคำสั่ง
 • บริษัทจัดการจะจัดส่งหลักฐานการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดให้แก่ลูกค้าโดยตรง

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน

 • ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม

การชำระราคาการซื้อกองทุน

 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าอัตโนมัติ (ATS) โดยลูกค้าสามารถใช้บริการของธนาคารดังต่อไปนี้ BBL, KBANK , SCB, TISCO และ KTB

การรับเงินค่าขายกองทุนและเงินปันผล

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าอัตโนมัติ (ATS)

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

 • ติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1.เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

2.แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Assessment)

3.FATCA Form

4.หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

5.หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล

6.บัตรประจำตัวประชาชน

7.สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

8.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ให้บริการ 5 ธนาคาร ดังนี้ BBL, KBANK ,SCB ,TISCO และ KTB พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด สำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัทฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2633 6000 กด 5
e-mail : [email protected]
สถานที่ตั้งบริษัท/สาขา

คลิกรายชื่อบริษัทจัดการกองทุนที่ท่านต้องการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี กองทุน SSF

Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า