ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ บล.ทิสโก้

การเปิด – ปิดบัญชี

 1. การเปิดบัญชี TFEX
  สำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัยพ์กับ TISCO ด้วย และเอกสารที่ใช้จะใช้ 2 ชุด คือ
  1. กรอก Application Equity และยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  2. กรอก Application Derivatives และยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ใช้เอกสารสำหรับพิจารณาเครดิต เช่น สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 – 6 เดือน (ยอดเงินหมุนเวียนและคงเหลือสุทธิขั้นต่ำ 500,000 บาท)
  ลูกค้าสามารถสมัครเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้ง หรือส่งอีเมล์เพื่อ confirm สถานะการเปิดบัญชี
 2. การเปิดบัญชี Single Stock Futures Block Trade
      ก่อนที่จะเปิดบัญชี Single Stock Futures Block Trade ลูกค้าต้องมีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 – 6 เดือน (ยอดเงินหมุนเวียนและคงเหลือสุทธิขั้นต่ำ 1,000,000 บาท) สำหรับการเปิดบัญชี Single Stock Futures Block Trade ต้องมีการกรอก Application “ข้อตกลงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่” และต้องทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Single Stock Futures Block Trade ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เพราะจะใช้ชุดเดียวกันกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ลูกค้าสามารถสมัครเปิดบัญชีได้ที่บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้ง หรือส่งอีเมล์เพื่อ confirm สถานะการเปิดบัญชี
 3. ธนาคารที่สามารถผูกบัญชีวงเงินซื้อขายหุ้น
      สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อขออนุมัติวงเงินซื้อขาย โดยการชำระค่าซื้อขายจะทำการผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติ 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาติ ในวันทำการที่ 3 หลังจากที่ท่านมีรายการซื้อขาย
 4. การปิดบัญชีหุ้น
      การปิดบัญชีนั้นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของลูกค้า หรือหากไม่มีเงินในบัญชีหุ้นนานติดต่อกันเกิน 3 ปี บัญชีจะถูกปิดอัตโนมัติ
 5. ระยะเวลาในการเปิดบัญชีหุ้น
   บล.ทิสโก้ จะใช้เวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารของลูกค้าครบถ้วน พร้อมกับการลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02 633 6430
 6. การเปิดพอร์ต mini tfex แบบ cash balance ทำอย่างไร
  การเปิดพอร์ต tfex สามารถเปิดได้โดยเข้าสมัครที่เว็บไซต์ tiscoetrade.com และในส่วนบัญชี tfex ต้องเปิดเป็นเครดิตเท่านั้น หรือหากมีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วสามารถเปิด tfex ได้ โดยจะต้องเซ็นเอกสารเพิ่มเติม เหมือนขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้น ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่การตลาดได้
 7. เริ่มต้น Credit balance และCommission กี่%
      บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (credit line) เริ่มต้น 300,000 บาท และค่าคอมมิชชั่น 0.2078%
 8. ขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหุ้น
      การเปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ แต่การโอนเงินเข้าพอร์ตในครั้งต่อไป ขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท
 9. อายุของผู้เปิดบัญชี
     ลูกค้าจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ถึงจะสามารถเปิดบัญชีหุ้นได้
 10. ประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
      การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มี 2 ประเภท
  1. การเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)
  สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ใช้หลักฐานดังนี้
  – สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน
  – สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเฉพาะหน้าที่มี ชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
  – ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
  2. การเปิดบัญชีแบบเงินสด (Cash Balance)
  ใช้หลักฐานดังนี้
  – สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มี ชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
  – ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

  ส่วนการเปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ แต่การโอนเงินเข้าพอร์ตในครั้งต่อไป ขั้นต่ำ ครั้งละ 10,000 บาท

 11. ประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนต่างชาติ
      1. การเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)
  สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนสัญชาติต่างประเทศ ใช้หลักฐานดังนี้
  – สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – สำเนาใบอนุญาตการทำงาน กรณีทำงานในประเทศไทย
  – A Notary of Public (ในกรณีที่ไม่สามารถมาเปิดบัญชีที่บริษัทได้ด้วยตนเอง)
  – เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
  – ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
  2. การเปิดบัญชีแบบเงินสด (Cash Balance)
  สำหรับนักลงทุนสัญชาติต่างประเทศ ใช้หลักฐานดังนี้
  – สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – สำเนาใบอนุญาตการทำงาน กรณีทำงานในประเทศไทย
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
  – ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

  ส่วนการเปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ แต่การโอนเงินเข้าพอร์ตในครั้งต่อไป ขั้นต่ำ ครั้งละ 10,000 บาท

 12. เวลาในการเปิดบัญชี
      การเปิดบัญชีใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ และเมื่อเปิดเรียบร้อยแล้วแนะนำให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลลูกค้าสำหรับเรื่องการโอนเงินเข้าพอร์ตเพื่อซื้อขาย

การเปิดบัญชีหุ้น

 1. คนไทยที่อยู่ต่างประเทศสามารถเปิดพอร์ตหุ้นได้หรือไม่
      การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีการเซ็นรับรองลายมือชื่อในเอกสาร ซึ่งหากลูกค้าอยู่ต่างประเทศการเปิดบัญชีจะไม่สมบูรณ์ ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าสามารถกลับมาเซ็นต์เอกสารเปิดบัญชีได้
 2. ขั้นตอนการเปิดบัญชี
  1.เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วไปที่เว็บ www.tiscosec.com ต่อจากนั้นคลิกที่ “ลงทะเบียนเปิดบัญชี” (อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์) หรือเว็บ www.tiscoetrade.com แล้วคลิกที่ปุ่ม “เปิดบัญชี” บนหน้าโฮมเพจ
  2.กรอกข้อมูลใน “ใบลงทะเบียน” แล้วคลิก “ส่งข้อมูล”
  3.หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกวิธีที่จะรับเอกสารได้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีดาวน์โหลด หรือให้บริษัทส่งให้ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์หรือลูกค้าจะมารับด้วยตัวเอง
  4.หากท่านดาวน์โหลดเอกสาร กรุณากรอกข้อมูลในเอกสารเปิดบัญชีที่ได้รับให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อกำกับทุกหน้า และส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างหรือสาขาธนาคารทิสโก้ใกล้บ้านท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ใกล้กับสำนักงานของบริษัทหรือสำนักงานสาขา แต่ต้องการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ฮอทไลน์หมายเลข 0 2633 6000 กด 5 ในเวลาทำการ หรือที่อีเมล [email protected]
  ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร
  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น4 (ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์: 0 2633 6555 โทรสาร: 0 2633 6660
 3. สามารถเปิดบัญชีเพื่อเทรดได้มากกว่าหนึ่งบัญชีได้หรือไม่
      สามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชี โดยมีเงื่อนไขต้องไม่ใช่บัญชีประเภทเดียวกัน เช่น บัญชี credit line กับ cash balance ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 633 6555

การเปิด – ปิดบัญชี

 1. การเปิดบัญชี TFEX
  สำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัยพ์กับ TISCO ด้วย และเอกสารที่ใช้จะใช้ 2 ชุด คือ
  1. กรอก Application Equity และยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  2. กรอก Application Derivatives และยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ใช้เอกสารสำหรับพิจารณาเครดิต เช่น สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 – 6 เดือน (ยอดเงินหมุนเวียนและคงเหลือสุทธิขั้นต่ำ 500,000 บาท)
  ลูกค้าสามารถสมัครเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้ง หรือส่งอีเมล์เพื่อ confirm สถานะการเปิดบัญชี
 2. การเปิดบัญชี Single Stock Futures Block Trade
      ก่อนที่จะเปิดบัญชี Single Stock Futures Block Trade ลูกค้าต้องมีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 – 6 เดือน (ยอดเงินหมุนเวียนและคงเหลือสุทธิขั้นต่ำ 1,000,000 บาท) สำหรับการเปิดบัญชี Single Stock Futures Block Trade ต้องมีการกรอก Application “ข้อตกลงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่” และต้องทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Single Stock Futures Block Trade ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เพราะจะใช้ชุดเดียวกันกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ลูกค้าสามารถสมัครเปิดบัญชีได้ที่บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้ง หรือส่งอีเมล์เพื่อ confirm สถานะการเปิดบัญชี
 3. ธนาคารที่สามารถผูกบัญชีวงเงินซื้อขายหุ้น
      สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อขออนุมัติวงเงินซื้อขาย โดยการชำระค่าซื้อขายจะทำการผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติ 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาติ ในวันทำการที่ 3 หลังจากที่ท่านมีรายการซื้อขาย
 4. การปิดบัญชีหุ้น
      การปิดบัญชีนั้นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของลูกค้า หรือหากไม่มีเงินในบัญชีหุ้นนานติดต่อกันเกิน 3 ปี บัญชีจะถูกปิดอัตโนมัติ
 5. ระยะเวลาในการเปิดบัญชีหุ้น
   บล.ทิสโก้ จะใช้เวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารของลูกค้าครบถ้วน พร้อมกับการลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02 633 6430
 6. การเปิดพอร์ต mini tfex แบบ cash balance ทำอย่างไร
  การเปิดพอร์ต tfex สามารถเปิดได้โดยเข้าสมัครที่เว็บไซต์ tiscoetrade.com และในส่วนบัญชี tfex ต้องเปิดเป็นเครดิตเท่านั้น หรือหากมีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วสามารถเปิด tfex ได้ โดยจะต้องเซ็นเอกสารเพิ่มเติม เหมือนขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้น ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่การตลาดได้
 7. เริ่มต้น Credit balance และCommission กี่%
      บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (credit line) เริ่มต้น 300,000 บาท และค่าคอมมิชชั่น 0.2078%
 8. ขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหุ้น
      การเปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ แต่การโอนเงินเข้าพอร์ตในครั้งต่อไป ขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท
 9. อายุของผู้เปิดบัญชี
     ลูกค้าจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ถึงจะสามารถเปิดบัญชีหุ้นได้
 10. ประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
      การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มี 2 ประเภท
  1. การเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)
  สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ใช้หลักฐานดังนี้
  – สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน
  – สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเฉพาะหน้าที่มี ชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
  – ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
  2. การเปิดบัญชีแบบเงินสด (Cash Balance)
  ใช้หลักฐานดังนี้
  – สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มี ชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
  – ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

  ส่วนการเปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ แต่การโอนเงินเข้าพอร์ตในครั้งต่อไป ขั้นต่ำ ครั้งละ 10,000 บาท

 11. ประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนต่างชาติ
      1. การเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)
  สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนสัญชาติต่างประเทศ ใช้หลักฐานดังนี้
  – สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – สำเนาใบอนุญาตการทำงาน กรณีทำงานในประเทศไทย
  – A Notary of Public (ในกรณีที่ไม่สามารถมาเปิดบัญชีที่บริษัทได้ด้วยตนเอง)
  – เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
  – ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
  2. การเปิดบัญชีแบบเงินสด (Cash Balance)
  สำหรับนักลงทุนสัญชาติต่างประเทศ ใช้หลักฐานดังนี้
  – สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – สำเนาใบอนุญาตการทำงาน กรณีทำงานในประเทศไทย
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
  – ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

  ส่วนการเปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ แต่การโอนเงินเข้าพอร์ตในครั้งต่อไป ขั้นต่ำ ครั้งละ 10,000 บาท

 12. เวลาในการเปิดบัญชี
      การเปิดบัญชีใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ และเมื่อเปิดเรียบร้อยแล้วแนะนำให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลลูกค้าสำหรับเรื่องการโอนเงินเข้าพอร์ตเพื่อซื้อขาย

การเปิดบัญชีหุ้น

 1. คนไทยที่อยู่ต่างประเทศสามารถเปิดพอร์ตหุ้นได้หรือไม่
      การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีการเซ็นรับรองลายมือชื่อในเอกสาร ซึ่งหากลูกค้าอยู่ต่างประเทศการเปิดบัญชีจะไม่สมบูรณ์ ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าสามารถกลับมาเซ็นต์เอกสารเปิดบัญชีได้
 2. ขั้นตอนการเปิดบัญชี
  1.เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วไปที่เว็บ www.tiscosec.com ต่อจากนั้นคลิกที่ “ลงทะเบียนเปิดบัญชี” (อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์) หรือเว็บ www.tiscoetrade.com แล้วคลิกที่ปุ่ม “เปิดบัญชี” บนหน้าโฮมเพจ
  2.กรอกข้อมูลใน “ใบลงทะเบียน” แล้วคลิก “ส่งข้อมูล”
  3.หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกวิธีที่จะรับเอกสารได้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีดาวน์โหลด หรือให้บริษัทส่งให้ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์หรือลูกค้าจะมารับด้วยตัวเอง
  4.หากท่านดาวน์โหลดเอกสาร กรุณากรอกข้อมูลในเอกสารเปิดบัญชีที่ได้รับให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อกำกับทุกหน้า และส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างหรือสาขาธนาคารทิสโก้ใกล้บ้านท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ใกล้กับสำนักงานของบริษัทหรือสำนักงานสาขา แต่ต้องการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ฮอทไลน์หมายเลข 0 2633 6000 กด 5 ในเวลาทำการ หรือที่อีเมล [email protected]
  ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร
  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น4 (ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์: 0 2633 6555 โทรสาร: 0 2633 6660
 3. สามารถเปิดบัญชีเพื่อเทรดได้มากกว่าหนึ่งบัญชีได้หรือไม่
      สามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชี โดยมีเงื่อนไขต้องไม่ใช่บัญชีประเภทเดียวกัน เช่น บัญชี credit line กับ cash balance ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 633 6555

Single Stock Futures Block Trade

 1. Single Stock Futures Block Trade คืออะไร
       Single Stock Futures Block Trade คือบริการรับจับคู่สัญญา Single Stock Futures แบบ Put through เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับนักลงทุน เนื่องจากปัจจุบันการซื้อขาย Single Stock Futures ในตลาด TFEX มีสภาพคล่องไม่มาก ส่งผลให้นักลงทุนไม่สามารถทำการซื้อขายได้ในปริมาณและราคาที่ต้องการ บริการ Single Stock Futures Block Trade คือการซื้อขาย Single Stock Futures ที่อยู่ในตลาดอนุพันธ์ โดยอ้างอิงราคาหุ้นในตลาด SET ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแล หรือสามารถติดต่อได้ที่ 02 633 6000 กด 5
 2. Single Stock Futures Block Tradeเหมาะกับนัก ลงทุนประเภทไหน
      Single Stock Futures Block Trade เหมาะกับนักลงทุนที่แสวงหาผลกำไรทั้งภาวะตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง เป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และ มีความรู้ความเข้าใจใน Single Stock Futures Block Trade เป็นอย่างดี
 3. อัตราค่าคอมมิชชั่น
      Single Stock Futures Block Trade คิดค่าคอมมิชชั่น 0.10 % ของมูลค่าสัญญา
 4. อัตราดอกเบี้ย
      Single Stock Futures Block Trade อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยบริษัทจะคำนวณดอกเบี้ย ดังกล่าวตามจำนวนวันที่ถือครองจริง (ขั้นต่ำ 4 วัน)
 5. เมนูคำนวณกำไร/ขาดทุน ดูราคาที่จะถูก Call หรือ Force
      ลูกค้าสามารถเช็คได้ที่เมนู Block Trade Calculation โดยเข้าผ่านเว็บไซต์ https://www.tiscosec.com/th/tfex/singlestock-blocktrade/block-trade-calculation.html
 6. การสมัครอนุพันธ์
  ลูกค้าสามารถลงทะเบียนที่ https://www.tiscosec.com/th/about/lead.html หรือ โทร. 0 2633 6000 กด 5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและให้ข้อมูล
 7. ตลาดที่เปิดให้ลงทุน สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ
      บล.ทิสโก้ (บริษัท) เปิดให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการสร้างโอกาสลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยตลาดที่เปิดให้ซื้อขายได้นั้น ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา (NYSE, NASDAQ, AMEX), ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE), ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE), ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKSE), ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ซึ่งนับว่าครอบคลุมบริษัททั่วโลก

Global Trade

 1. ค่าแรกเข้าขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศ
  ค่าแรกเข้าจะอยู่ที่ 300,000 บาท ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.tiscosec.com/th/globaltrade.html หรือกรอกรายละเอียกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ https://www.tiscosec.com/th/about/lead.html หรือโทร. 02 633 6000 กด 5 ค่ะ
 2. วิธีการดู Statement
  เปิดหน้าเว็บไซต์ TISCO eTRADE จากนั้นเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่หน้าแรกแล้วให้เลือก My Portfolio จากนั้นเลือก เดินบัญชีย้อนหลัง หลังจากนั้นจะมีรายการให้เลือก ให้ลูกค้าเลือก Cash Statement
 3. ฟังก์ชั่น Aspen สำหรับลูกค้า
      ปัจจุบันในเว็บ etrade และ แอปพลิเคชัน etrade จะไม่มีฟังก์ชั่น Aspen แล้ว โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ Aspen ได้ โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Aspen Mobile และ login เข้าสู่ระบบ หากลูกค้าลืมรหัสผ่านเข้า Aspen สามารถแจ้งความประสงค์ขอรีเซ็ทได้ที่อีเมล [email protected] หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 633 6555 ขออภัยในความไม่สะดวก
 4. บัญชีหลักทรัพย์หากไม่มีการเคลื่อนไหวจะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่
     ไม่เสียค่าธรรมเนียม หากไม่มีเงิน ไม่มีหุ้น เกิน 2 ปีระบบจะทำการปิดบัญชีอัตโนมัติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งทางลูกค้าอีกครั้ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 633 6000 กด 5
 5. บล.ทิสโก้ มีออมเศษหุ้นหรือไม่ ถ้ามี มีขั้นต่ำเท่าไหร่
     ทาง บล.ทิสโก้ มีออมเศษหุ้น โดยขั้นต่ำขึ้นอยู่กับราคาของหุ้น ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 633 6000 กด 5
 6. Application Tisco guru สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้หรือไม่
      ขออภัยในความไม่สะดวก แอปพลิเคชันจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้
 7. กรณีผู้ซื้อหุ้นเสียชีวิต
      ในกรณีที่เสียชีวิต ให้ทายาทนำเอกสารมายื่นได้ที่สาขาสำนักงานใหญ่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชี หากไม่ทราบหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 633 6000 กด 5
 8. การคิดภาษี TISCO Global Trade
      หากลูกค้าโอนเงินกลับมาภายในปีภาษีนั้นก็จะเสียเป็นภาษีเงินได้ แต่ถ้าโอนกลับมาในปีถัดไปจะไม่เสียภาษี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 633 6442

ซื้อ – ขาย

 1. ออมหุ้นสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
      การออมหุ้นไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้
 2. การขายหุ้น และถอนเงินออกจากพอร์ต
      หลังจากขายหุ้น ต้องรอประมาณ 3 วัน เงินถึงจะเข้าพอร์ท หลังจากนั้นถึงส่งคำสั่งถอนเงิน ถ้าลูกค้าส่งก่อน 10 โมง จะได้เงินภายในวันที่ส่ง แต่ถ้าหลัง 10 โมง จะได้ในวันถัดไปทั้งนี้ ในกรณีขายหุ้นแล้วมีการซื้อหุ้นต่อ วงเงินที่ถอนได้อาจจะเปลี่ยนแปลง

DCA

 1. DCA คืออะไร
  DCA เป็นการสะสมหุ้นเพื่อสร้างวินัยการออม โดยการลงทุนเป็นงวด ๆ รายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้ งวดละเท่า ๆ กัน โดยไม่สนในราคา ซึ่งหากขณะลงราคาหุ้นต่ำลง จะทำให้เราซื้อหุ้นได้มากขึ้น แต่ถ้าหากราคาหุ้นขณะลงทุนเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้เราซื้อหุ้นได้น้อยลงเช่นกัน เป็นเฉลี่ยต้นทุน เฉลี่ยความเสี่ยง โดยสามารถเลือกลงทุนได้ในหุ้นกลุ่ม SET100 อย่างไรก็ดี การลงทุนมีความเสี่ยง แนะนำให้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ TSEC Call Center 02 633 6555 ในวันและเวลาทำการ ระยะเวลาการออมแบบรายเดือน ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี และแบบรายสัปดาห์ 4 สัปดาห์ ถึง 16 สัปดาห์ เมื่อครบกำหนดระบบจะหยุดการออมหุ้น โดยหากต้องการขายลูกค้าจะต้องทำการสั่งขายเองตามขั้นตอนปกติ ก่อนถึงวันที่กำหนด 3 วันจะมี Email แจ้งว่าจะทำรายการ ระบบจะตัดเงินในบัญชี ถ้าไม่มีเงินในบัญชี ระบบจะไม่ซื้อให้ในเดือนนั้น
 2. ต้องการเปิดออมหุ้น DCA ทำอย่างไร
      หากเปิดบัญชีแล้วสามารถใช้บริการ DCA ได้ โดยมีเงือนไขคือเลือกหุ้นกลุ่ม set 100 ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
 3. เอกสารที่ต้องใช้ในการออมหุ้น DCA มีอะไรบ้าง
      1.ต้องเปิดบัญชีหลักทรัพย์ประเภทเทรดผ่าน internet โดยสมัครผ่าน www.tiscoetrade.com
  2.สามารถส่งคำสั่ง DCA ได้ผ่านเมนู My menu โดยตอนนี้ได้ปรับอัตราเงื่อนไขขั้นต่ำ จาก 10,000 บาทเป็น 5,000
 4. สนใจการลงทุน DCA
       ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลูกค้า หรือติดต่อได้ที่ โทร 02 633 6447

ฝาก – ถอน

 1. การฝากเงินเข้าบัญชีหุ้น และการแจ้งปรับวงเงิน
      การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้น สามารถฝากได้ทั้งผ่าน ATM ฝากโดยเงินสดและเช็คผ่านธนาคาร หลังจากที่ทำรายการเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที เพื่อให้ทางบริษัทปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ขั้นตอนการแจ้งการฝากเงินผ่านเว็บไซต์ สามารถทำได้ดังนี้
  1. ไปที่หน้า “ซื้อขายหลักทรัพย์”
  2. คลิก “โอนเงิน/หลักทรัพย์”
  3. คลิก “ฝากเงิน/เช็ค”
  4. กรอกข้อมูลลงในใบแจ้งการฝากเงิน/เช็คและคลิก “ส่งข้อมูล”
  เมื่อบริษัทได้รับใบแจ้งการฝากเงินและได้รับการยืนยันจากธนาคารแล้ว บริษัทจะปรับวงเงินซื้อขายให้ลูกค้าทันที
 2. แจ้งถอนเงินในพอร์ตหุ้น จะได้รับเงินเมื่อไหร่
  หากลูกค้าแจ้งถอนเงิน ก่อน 10.00 น. จะได้เงินภายในวันนั้น  หากแจ้งหลัง 10.00 น. จะได้วันทำการถัดไป
 3. การยืนยันการโอนเงินเข้าพอร์ตหุ้น
      เมื่อลูกค้าโอนเงินเข้าพอร์ตเรียบร้อย และแจ้งยืนยันการโอนเงินที่เมนู eService เรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 30 นาที

 4. การถอนเงินออกจากบัญชีหุ้น
      เงื่อนไขการถอน คือ สามารถถอนได้ขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท และหากไม่มีเงินในบัญชีหุ้นนานติดต่อกันเกิน 3 ปี บัญชีจะถูกปิดอัตโนมัติ
 5. การฝากเงินเข้าบัญชี TFEX
      การฝากเงินเข้าบัญชี TFEX ลูกค้าจะต้องแจ้งการฝากเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ www.tiscoetrade.com ดังนี้
  1. ไปที่หน้า เลือก eServices >>> ACCOUNT SERVICES >>> Cash Deposit หมายเหตุ : ช่องเลขบัญขีลูกค้า ให้ลูกค้ากด Dope down และเลือกบัญชี XXXXXX-X (Derivatives)
  2. ให้ลูกค้าระบุจำนวนเงิน, วันที่ทำรายการ, เบอร์โทรศัพท์ และ กด Submit รายการจะถูกส่งมายังบริษัทเพื่อดำเนินการ
 6. การถอนเงินจากบัญชี TFEX
  การถอนเงินจากบัญชี TFEX ลูกค้าจะต้องแจ้งผ่านหน้าเว็บไซค์ www.tiscoetrade.com ดังนี้
  1. ไปที่หน้า เลือก eServices >>> ACCOUNT SERVICES >>> Cash Withdrawal หมายเหตุ : ช่องเลขบัญขีลูกค้า ให้ลูกค้ากด Dope down และเลือกบัญชี XXXXXX-X (Derivatives)
  2. ให้ลูกค้าระบุจำนวนเงิน, วันที่ทำรายการ และ กด Submit รายการจะถูกส่งมายังบริษัทเพื่อดำเนินการ
 7. แจ้งถอนเงินในพอร์ต TFEX จะได้รับเงินเมื่อไหร่
      หากลูกค้าแจ้งถอนเงิน ก่อน 14.00 น. จะได้เงินภายในวันที่ T+1  ถ้าหลัง 14.00 น. จะได้วันที่ T+2
 8. การตัดรอบ ATS
      การตัดรอบ ATS จะคิดตามเวลาที่ลูกค้าแจ้งยอดปรับวงเงินเข้ามา โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้
  -แจ้งก่อนเวลา 9.00 น. จะตัดเงิน 9.30 น. และระบบจะปรับวงเงินให้ 10.00 น.
  -แจ้งก่อนเวลา 9.00-11.00 น. จะตัดเงิน 11.30 น. และระบบจะปรับวงเงินให้ 12.00 น.
  -แจ้งก่อนเวลา 11.00-13.00 น. จะตัดเงิน 13.30 น. และระบบจะปรับวงเงินให้ 14.00 น.
  -แจ้งก่อนเวลา 13.00-15.00 น. จะตัดเงิน 15.30 น. และระบบจะปรับวงเงินให้ 16.00 น.
  หากลูกค้าอยากสมัครบริการ ATS สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีได้ทันที
 9. เงินฝากที่ค้างอยู่ในบัญชีหุ้นโดยไม่มีการเคลื่อนไหว
      กรณีที่ลูกค้าฝากไว้ไม่ได้เทรด ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยซึ่งสูงกว่าอัตราเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวพอร์ตนานติดต่อเกิน 6 เดือน บัญชีจะถูกปิดไม่ให้เข้าดู Streaming ได้ ลูกค้าจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการตลาดที่ดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อดำเนินการเปิด Streaming ให้ลูกค้าอีกครั้ง

โอนเงินเข้าพอร์ต

 1. การโอนเงินเข้าพอร์ตแบบ ATS
      การฝากเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
  สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ทิสโก้สาขาที่ลูกค้าสะดวก เอกสารที่ใช้ในการสมัคร สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเฉพาะหน้าที่มี ชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี เมื่อ ATS ใช้งานได้แล้วลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าพอร์ตผ่านแอพ eTrade / Streaming ได้ที่ My Menu > eServices สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 633 6555 

ดอกเบี้ย – ภาษี – ค่าคอมมิชชั่น

 1. การจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือในบัญชีหุ้น
      ดอกเบี้ยสำหรับเงินคงเหลือในบัญชีหุ้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.1% และจะจ่ายทุก 6 เดือน (กลางปีกับสิ้นปี)
 2. เสียภาษี และค่าคอม ของการเทรดหุ้น
      การเสียภาษีจะมี Vat 7% จากค่าคอมมิชชั่น ไม่มีค่าคอมขั้นต่ำ โดยจะคิดตามจริงค่ะลูกค้า
  • สำหรับบัญชี cash balance คิดตามจริงโดยอัตรา 0.1587 + Vat 7% ของค่าคอม
  • สำหรับบัญชี credit line คิดตามจริงโดยอัตรา 0.2078 + Vat 7% ของค่าคอม

ถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าซื้อ

 1. ลูกค้าสามารถนำหลักประกันมาชำระค่าซื้อหุ้นได้หรือไม่
      ลูกค้าสามารถนำหลักประกันมาชำระค่าซื้อหุ้นได้ ขั้นตอนการชำระ
  Log in เข้าเว็ปไซต์ www.tiscoetrade.com >> eServices >> Account eServices >> Cash Withdrawal >> ระบุจำนวนเงิน >> วันที่ถอนเงิน >> เพื่อชำระค่าซื้อสุทธิของรายการซื้อ/ขายวันที่ >> โทรศัพท์ติดต่อกลับ >> กด SUBMIT
  : หมายเหตุ ลูกค้าต้องส่งคำสั่งถอนเพื่อชำระก่อนครบวันครบกำหนด 1 วัน

Stock Scan

 1. การเข้าใช้งาน Stock Scan
       ลูกค้าสามารถใช้ได้ผ่านแอฟ TISCO eTRADE หรือ Stamingpro ก็ได้เช่นกัน โดยเข้าที่แถบเมนู My Menu > Stock Scan สำหรับโปรแกรม TISCO eTRADE สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.tiscosec.com/th/etrade.html
 2. การใช้งาน Stock Scan ในระบบ Andriod
      สำหรับ Android สามารถใช้งาน Stock Scan โดยเข้าที่เว็บไซต์ www.tiscoetrade.com ผ่าน Browser

Smart Point

 1. การคิดคะแนน Smart Point
      คะแนนคิดจากค่าธรรมเนียมซื้อขายทุก ๆ 25 บาท(หลังหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) จะได้รับคะแนนสะสม TISCO SMART POINTS 1 คะแนนโดยอัตโนมัติ
 2. เช็คคะแนนสะสม Smart Point
      ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม (Smart Point) คงเหลือได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ 02 633 6498 หรือ อีเมล [email protected]

TISCO Guru Plus

 1. การสมัครใช้งาน TISCO Guru Plus
  ลูกค้าสามารถทดลองใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 633 6000 กด 5

เปลี่ยน E-mail / เบอร์โทรศัพท์

 1. ต้องการแจ้งเปลียน E-mail / เบอร์โทรศัพท์ ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยน Email ของท่านได้โดย Login ผ่านหน้าแอพพลิเคชั่น TISCOeTrade / Streaming / เลือก My Menu >> eServices >> ข้อมูลส่วนบุคคล >> กด SUBMIT

PROFILE SETTINGS ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวผ่านหน้าเว็ปไซต์

 1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้โดย Login เข้าเว็ปไชต์ www.tiscoetrade.com >> eSERVICES >> PROFILE SETTINGS >> ท่านสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของท่านได้ และ กด Submit ข้อมูลของท่านจะถูกส่งมายังบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไข

Reset Password

 1. ลืม Username/Password บัญชีหุ้น     ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ของรีเช็ตได้ที่ อีเมล [email protected] หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 0 2633 6555
 2. โดนล็อก Username/Password ของบัญชีหุ้น     ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ของรีเช็ตได้ที่ อีเมล [email protected] หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 0 2633 6555
 3. ต้องการเปลี่ยน Password ใหม่ ท่านสามารถดำเนินการแก้ไข Password เองได้โดย Log in ผ่านหน้าแอพ TISCOeTrade / Streaming / เลือก My Menu >> eServices >> ข้อมูลการเข้าระบบ / หรือเว็ปไซต์ www.tiscoetrade.com >> Profile Settings >> Change Password

คำถามลับ

 1. แก้ไข คำถามลับ     ท่านสามารถดำเนินการแก้ไข คำถามลับ ของท่าน โดย Log in ผ่านหน้าแอพ TISCOeTrade / Streaming / เลือก My Menu >> eServices >> ข้อมูลการเข้าระบบ / หรือเว็ปไซต์ www.tiscoetrade.com >> Profile Settings >> Change Secret Question

โอนหลักทรัพย์

 1. โอนหลักทรัพย์ภายในบัญชี/โอนหลักทรัพย์ ไปยังสมาชิกรายอื่น ท่านสามารถทำรายการผ่านหน้าแอพ TISCOeTrade / Streaming /เลือก My Menu >> eServices>> โอนหลักรัพย์ >> กดSUBMIT /หรือ Log in เข้าเว็ปไชต์ www.tiscoetrade.com >> eSERVICES >> ACCOUNT SERVICES (บริการด้านบัญชี) >> SECURITIES TRANSFER>> กด SUBMIT

E-Statement & Portfolio

 1. พอร์ตการลงทุนย้อนหลัง>>รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้โดย Login เข้าเว็ปไชต์ www.tiscoetrade.com เลือก MENU >> E-STATEMENT AND E-PORTFOLIO >> เลือกหัวข้อ (ฝั่งซ้ายมือ) ที่ท่านต้องการเรียกดูข้อมูล สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้ 12 เดือน
Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า