ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
eTrade banner

การใช้งาน TISCO eTrade

1510114429736

เมื่อลูกค้า Login เข้าสู่ระบบการใช้งาน จะพบหน้าจอดังรูป
โดยรายละเอียดระบุตามหมายเลขดังนี้

 1. MY PORTFOLIO
 2. eSERVICES
 3. MENU
 4. TRADE
 5. STOCK SCAN / eRESEARCH
 6. STOCK SEARCH
 7. หุ้นเด่น
 8. ประกาศ
 9. ภาพรวมตลาด
 10. STOCK SCAN
 11. ASPEN
 12. WEEKLY STOCK GURU
 13. BEGINNER’S CORNER
 14. EVENTS CALENDAR
1510114429736

เมื่อลูกค้า Login เข้าสู่ระบบการใช้งาน จะพบหน้าจอดังรูป
โดยรายละเอียดระบุตามหมายเลขดังนี้

 1. MY PORTFOLIO
 2. eSERVICES
 3. MENU
 4. TRADE
 5. STOCK SCAN / eRESEARCH
 6. STOCK SEARCH
 7. หุ้นเด่น
 8. ประกาศ
 9. ภาพรวมตลาด
 10. STOCK SCAN
 11. ASPEN
 12. WEEKLY STOCK GURU
 13. BEGINNER’S CORNER
 14. EVENTS CALENDAR

คือเมนูสำหรับแสดงข้อมูลพอร์ต, วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์, วันครบกําหนดชําระ, รายการซื้อขายหลักทรัพย์ของวันนี้, สรุปรายการซื้อขายหลักทรัพยสิ้นวัน (สรุปข้อมูลการลงทุนของลูกค้า) โดยหน้า Portfolio Screen จะแสดงข้อมูลของมูลค่าหลักทรัพย์ปัจจุบัน มีรายละเอียดและความหมายดังนี้

 • Securities : ชื่อหลักทรัพย์
 • Number Of Share : จํานวนหลักทรัพย์
 • Average Cost : ต้นทุนเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์
 • Total Cost : ต้นทุนรวมหลักทรัพย์ของลูกค้า
 • Market Price : ราคาหลักทรัพย์ปัจจุบัน
 • Market Value : มูลค่าหลักทรัพย์ปัจจุบันของลูกค้า
 • Unrealized Gain/Loss : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบัน กับต้นทุนของหลักทรัพย์
 • Unrealized Gain/Loss : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบัน กับต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยแสดงผลในรูปแบบอัตราร้อยละ (%)
 • Total : สรุปมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด

eService คือ เมนูสำหรับแจ้งธุรกรรมทางการเงินและแจ้งตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ดังนี้

1.ACCOUNT SERVICES บริการด้านบัญชี

ประกอบด้วย
– การแจ้งการฝากเงิน
– การแจ้งถอนเงิน
– การโอนหลักทรัพย์

2.PROFILE SETTINGS ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว
 1. ACCOUNT SETTINGS / ข้อมูลการเข้าระบบ
  ประกอบด้วย
  – CHANGE PASSWORD
  – CHANGE SECRET QUESTION
  – CHANGE PIN
 2. PERSONAL SETTINGS
  ประกอบด้วย
  – CHANGE E-MAIL ADDRESS
  – CHANGE MAILING ADDRESS
  – CHANGE OFFICE ADDRESS
  – CHANGE MOBILE NUMBER

ขั้นตอนการแจ้งฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 1. ไปที่หน้า “Download”
 2. คลิก “แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
 3. กรอกเอกสาร
 4. จัดส่งเอกสารกลับมาที่ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้

หลังจากได้รับใบนำฝากหลักทรัพย์พร้อมกับรายงานจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะปรับเพิ่มจำนวนหลักทรัพย์ในบัญชีทันที
โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

ขั้นตอนการแจ้งถอนหรือโอนหลักทรัพย์

 1. ไปที่หน้า “eSERVICES”
 2. คลิก “โอนหลักทรัพย์”
 3. คลิก “ถอน / โอน หลักทรัพย์”
 4. กรอกข้อมูลลงในใบคำขอ ถอน / โอน หลักทรัพย์ และคลิก “ส่งคำสั่ง”

หลังจากได้รับใบคำขอ ถอน/โอน หลักทรัพย์ที่มีลายเซ็นจริงของลูกค้าแล้ว บริษัทจะถอนหรือโอนหลักทรัพย์ตามคำสั่งที่ระบุ โดยลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการถอนหรือโอนหลักทรัพย์ในอัตรา 100 บาท ต่อ 1 ชื่อหลักทรัพย์ต่อรายการ

นอกจากนี้หากลูกค้าต้องการให้ออกเป็นใบหุ้น จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นในอัตรา 200 บาท ต่อ 1 ชื่อหลักทรัพย์ ต่อ 1 ชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 10 ใบ
โดยลูกค้าจะได้รับใบหุ้นภายใน 45 วัน

1.Cash Deposit

แจ้งข้อมูลการฝากเงินหลังจากที่ลูกค้าได้โอนเงินเข้าสู่บัญชีของบริษัทฯ โดยสามารถใช้วงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายใน 30 นาที

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลูกค้า

 • ชื่อลูกค้า / Client Name : ชื่อผู้ใช้งาน
 • เลขที่บัญชี / Account No. : เลขที่บัญชีหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 ช่องทางการฝากเงิน

 • หักเงินจากบัญชีธนาคาร / ATS : กรณีใช้บริการหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เลขที่บัญชีจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถแจ้งการหักเงินได้โดยไม่ต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท
ส่วนที่ 3
 • จำนวนเงิน / Amount : จำนวนเงินที่ต้องการฝาก
 • วันที่ฝากเงิน / Deposit date : วันที่ฝากเงิน
 • หักเงินจากบัญชีธนาคาร / ATS : กรณีใช้บริการหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เลขที่บัญชีจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถแจ้งการหักเงินได้โดยไม่ต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท
 • โทรศัพท์ติดต่อกลับ / Contact number : ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

ส่วนที่ 4 การตรวจสอบขั้นตอนการฝากเงิน

 • Entry Date : วันที่แจ้งการฝากเงิน
 • Ref no : หมายเลขอ้างอิง
 • Deposit type : ช่องทางการฝากเงิน
 • From Bank : ฝากผ่านธนาคาร
 • From branch / ATM slip /Transaction time : ข้อมูลการฝากเงินเพิ่มเติม
 • To Bank : บัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้
 • Deposit date : วันที่ฝาก
 • Amount : จำนวน
 • Status : สถานะการฝากเงิน
 • Remark : หมายเหตุ
 • Time Status : เวลา

2. E-Payment (Equity)

การแจ้งฝากเงินผ่านระบบ E-Payment

3. Withdrawal

การแจ้งข้อมูลการถอนเงิน หลักจากที่ได้รับคำสั่งถอนเงิน ทางบริษัทหลักทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ได้บันทึกไว้
กรณีแจ้งการถอนเงินก่อน 10.00 น. จะได้รับเงินภายในวันที่ทำการ และหากแจ้งหลังจาก 10.00 น. จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป

 • ระบุเป็นจำนวนเงิน / Amount : ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
 • จำนวนเงินทั้งหมดและดอกเบี้ย พร้อมทั้งปิดบัญชี : กรณีที่ท่านต้องการถอนเงินทั้งหมดและปิดบัญชี
 • วันที่ถอนเงิน / Withdrawal Date : ระบุวันที่ถอนเงิน โดยสามารถระบุล่วงหน้าได้ 2 วันทำการ
 • บัญชีธนาคารของข้าพเจ้า : ในกรณีลูกค้าต้องการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดกับ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด : ระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อื่นที่ต้องการโอนยอดเงิน
 • เพื่อชำระค่าซื้อสุทธิของรายการซื้อ/ขายวันที่ : ชำระค่าซื้อของบัญชีหลักทรัพย์ที่ระบุ
 • โทรศัพท์ติดต่อกลับ : ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับเงินที่ฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ลูกค้ามีอยู่ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกำหนด (จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน)

TISCO eTrade Application มีให้โหลดแล้วบน App Store

แอปพลิเคชันบริการด้านการซื้อ – ขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมให้บริการข้อมูลบทวิเคราะห์ต่าง ๆ
รวมถึงข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
สามารถส่งคำสั่งซื้อ – ขาย เช็ครายการคำสั่งได้ทุกทีทุกเวลา และยังง่ายต่อการติดตาม กำไร – ขาดทุน
ของพอร์ตการลงทุน สรุปสถานะการส่งคำสั่งซื้อ – ขาย อีกทั้งยังได้รับข้อมูลอัพเดทราคาแบบเรียลไทม์

Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า