TH EN

บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัล “บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม”

โพสต์เมื่อ 15 มีนาคม 2567

บลจ. ทิสโก้ คว้ารางวัล

“บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม”

 

นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ที่สามจากซ้าย) นำทีมผู้บริหาร บลจ.ทิสโก้ รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Manager) จาก Morningstar Awards 2024 ตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนเพิ่มโอกาสสร้างกำไรให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ บลจ.ทิสโก้ได้รับรางวัล บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ (Best Fund House Winner : Best Domestic Equity) จากการประกาศผลรางวัล Morningstar Awards 2022 และ 2023 มาแล้วถึง 2 ปีซ้อน
            นางสาวภาวิณีกล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บลจ.ทิสโก้สามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้ามาโดยตลอด คือ วัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มการเงินทิสโก้ที่ให้ความสำคัญในการเติบโตภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ร่วมกันทำงานอย่างเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการดังกล่าว บลจ.ทิสโก้ได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับปรัชญาการลงทุนในด้านการวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึก วางแผนการลงทุน และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
            สำหรับในก้าวต่อไป บลจ.ทิสโก้จะให้ความสำคัญกับกระบวนการการลงทุนที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การกำหนดแนวทางการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในทุกกระบวนการลงทุนตามหลัก ESG การศึกษาและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกระบวนการการลงทุน และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน
            นางสาวภาวิณีกล่าวอีกว่า สำหรับมุมมองการลงทุนในปี 2567 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สามารถหนุนการเติบโตของประเทศได้จะมาจากภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยว และการฟื้นตัวของการเบิกจ่ายภาครัฐที่จะหนุนให้การลงทุนและการบริโภคภายในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังกลับมาฟื้นตัว ซึ่งทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนในปีนี้จึงเน้นไปที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในลักษณะดังกล่าว แต่ยังคงให้ความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่เหลือของปีเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนให้ดีที่สุด
            ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 02-633-6000 กด 4/02-080-6000 กด 4/ www.tiscoasset.com/ TISCO My Funds
---
บุคคลในภาพแนบ จากซ้าย
            · นายอนุชา หล่อทองคำ รองหัวหน้าจัดการลงทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุน บลจ.ทิสโก้
            · นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
            · น.ส.ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้
            · นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้
            · นางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน